REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.niezlazupa.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z serwisu internetowego www.niezlazupa.pl oraz sposób świadczenia usług cateringowych za pośrednictwem serwisu www.niezlazupa.pl  przez ………………………………………………….
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
1. pocztę elektroniczną: zamowienia@niezlazupa.pl;
2. telefonicznie pod numerem +48 733-667-255;
3. formularz kontaktowy.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
7. Serwis Internetowy pod adresem www.niezlazupa.pl  (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia;
8. Sprzedawca – …………………………………………………………………………..;
9. Towar – produkty prezentowane w Serwisie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania z serwisu internetowego www.niezlazupa.pl

1. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub   Chrome w wersji 32 lub nowszej,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w serwisie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
4. korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Wszelkie prawa do serwisu internetowego www.niezlazupa.pl , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie Internetowym Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2.Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Serwisie Internetowym , jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie Internetowym,
2. prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym,
3. świadczeniu usługi Newsletter,
4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu,
2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

5. Osoby dokonujące zamówienia w serwisie automatycznie wyrażają zgodę na wysyłkę materiałów reklamowych np. w postaci Newsletter’a. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych, poprzez przesłanie takiej informacji na adres: newsletter@monikahonory.pl
6. Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
7. Serwis ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych serwisu.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Za pośrednictwem serwisu internetowego, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać informacje dotyczące:
1. opisu przedmiotu Zamówienia,
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
4. wybranej metody i terminu płatności,
5. wybranego sposobu dostawy,
6. danych kontaktowych Klienta,
7. danych do faktury.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.

VII. Dostawa

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy dowozowej na podany przez Zamawiającego adres.

VIII. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  – przelew tradycyjny,
  – płatność online (BLIK, szybki przelew internetowy)
  – Karty płatnicze
  – Visa
  – Visa Electron
  – MasterCard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro

3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 24h od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w terminie, Zamówienie może zostać anulowane.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy sprzedaży Zup i/lub Produktów Spożywczych określa pkt. VIII.A niniejszego Regulaminu.

IX.A. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy sprzedaży Zup i/lub Produktów Spożywczych

1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta w związku z umowami zakupu Zup i/lub Produktów Spożywczych. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy sprzedaży w przedmiotowym zakresie wynikają z faktu, że zakupione przez Klienta Zupy wytwarzane są dla danego Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem, dopiero po dokonaniu za nie zapłaty, a termin ich przydatności do spożycia wynosi 14 dni od daty wytworzenia, ponadto ze względu na fakt, że po otwarciu opakowania Zupy nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Zup i/lub Produktów Spożywczych z ważnych przyczyn w terminie do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po dniu zawarcia takiej umowy ze Sprzedawcą.

a. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@niezlazupa.pl

b. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży z ważnych przyczyn, to jest: (1) brak możliwości realizacji Umowy sprzedaży ze względu na niezależne od Sprzedawcy trudności w przygotowaniu Zup i/lub Produktów Spożywczych; (2) brak możliwości realizacji Umowy sprzedaży ze względu na niezależne od Sprzedawcy trudności w realizacji dostaw/transportu do Klienta; (3) ograniczenia w prowadzenia działalności gospodarczej związane w jakikolwiek sposób z COVID-19 (lub inne podobne) lub jej jakiekolwiek utrudnienia bez względu na przyczyny tj. odpowiednie regulacje prawne, czy zaistniały stan faktyczny, 4) siła wyższa. Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie do 2 dni przed dniem wykonania Umowy sprzedaży wskazanym w przyjętym zamówieniu, chyba że jakakolwiek przyczyna odstąpienia pojawi się w terminie późniejszym, wówczas Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży niezwłocznie od daty uzyskania informacji o danej przyczynie odstąpienia. 

4. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa, jak i niniejszym Regulaminem (pod warunkiem, że nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszego punktu VIII.A).

X. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ………………………………………………………………………….., reklamacje@niezlazupa.pl
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Szczegółowe zasady reklamacji w zakresie zakupu Zup i Produktów Spożywczych, zostały opisane w pkt. X.A poniżej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: …………………………………………………………………….., reklamacje@niezlazupa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4. Szczegółowe zasady reklamacji w zakresie zakupu Zup i Produktów Spożywczych, zostały opisane w pkt. X.A poniżej.

XI.A. Szczególne zasady reklamacji w zakresie zakupu Zup i Produktów Spożywczych

1. Reklamacje związane z zakupem Zup i/lub Produktów Spożywczych od Sprzedawcy (Umowa sprzedaży), Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: reklamacje@niezlazupa.pl

2. W związku z faktem, że przy dostawie Zup i Produktów spożywczych Sprzedawca zobowiązany jest dokonać niezwłocznie zgłoszeń do przewoźnika w zakresie braku dostawy w wyznaczonym dniu, bądź też zgłoszeń o dostawie uszkodzonych lub zniszczonych Zupach i/lub Produktach Spożywczych, które mogły nastąpić podczas transportu, Klient powinien uwzględniając powyższe i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o ww. faktach dotyczących Zup i/lub Towarów (tj. do godziny 10.30 dnia dostawy). Brak dokonania przez Klienta zgłoszenia z uwzględnieniem powyższego, może skutkować brakiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy uszkodzenia lub zniszczenia powstały podczas transportu.

3. W reklamacji powinny zostać podane: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Klienta; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację, 4) nr zlecenia/zamówienia. Brak podania danych kontaktowych może być przyczyną nieuwzględnienia reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od okoliczności, Sprzedawca podejmie z Klientem rozmowy celem zaproponowania Klientowi sposobu rozpatrzenia reklamacji w sposób możliwy do realizacji przez Sprzedawcę z uwzględnieniem oczekiwań Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy, w takim przypadku Klientowi może być zaoferowane dostarczenie odpowiedniej Zupy i/lub Produktu Spożywczego w innym terminie, a gdyby to nie będzie możliwe dokonanie odpowiednich rozliczeń pieniężnych pomiędzy Stronami.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej części Regulaminu stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Szybka nawigacja
×

Cart